Alternatívne riešenie sporov

Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike.

Riešenie reklamácii Klientov vo vzťahu k Službám poskytnutým Obchodom upravuje Reklamačný poriadok

Obchodu. V prípade, ak Klient – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Obchod vybavil jeho

reklamáciu, alebo sa domnieva, že Obchod porušil jeho práva, má Klient právo obrátiť sa na Obchod ako

predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

Ak Obchod na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie

do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania Klientom, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho

riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení

spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Obchodom ako predávajúcim je:

Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát

SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská

32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo

iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom

Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-

subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 pričom Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených

subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť on-line platformu

pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná na https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-

customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení

spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie:

https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.